Organisation

Världsarvet Grimeton Radiostation förvaltas av en stiftelse med TeliaSonera, Svenska staten genom länsstyrelsen i Hallands län och Varbergs kommun som stiftare.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att äga, vårda, bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industrihistoriska miljöer som utgörs av det byggnadsbestånd och de yttre och inre anläggningar, inventarier samt tekniska föremål. Stiftelsen skall vidare genom att exempelvis anordna utställningar, visningar, seminarier samt andra därmed sammanhängande verksamheter och aktiviteter verka för att främja vetenskaplig forskning avseende svensk kommunikationsteknologi och radioteknikhistoria, samt stärka det allmänna intresset härför. Stiftelsen ska dessutom driva anläggningen vad avser utsändningar för ett antal kunder. Den publika verksamheten drivs ekonomiskt genom ett helägt bolag, Världsarvet Grimeton AB.

Stiftelsens styrelse består av tre ledamöter och tre suppleanter. Stiftaren, Varbergs kommun och Länsstyrelsen i Hallands län utser vardera en ledamot och en suppleant.